Проектни резултати

Проектни резултати

Во рамките на проектот, ќе се развиваат следните работни пакети:

Позадина, добри практики и студии на случаи

Извештај кој обезбедува основни информации за наставата за медитација и свесност во ЕУ, детално ја прикажува примената на овие техники за професионалци кои работат со постари возрасни лица. Вклучува збирка на добри практики, искуства за обука и значајни студии на случај кои прикажуваат холистички пристапи.
Read more

Мешан/комбиниран курс за едукатори

Целта на овој резултат е да се развие комбиниран курс за обука за едукатори. Овој курс ќе се осврне на теми како што се придобивките од REMIND техниките кои се применуваат од воспитувачите
Coming soon

Имплементација на работилници за постари ученици

Целта на овој резултат е да се развијат материјали за работилници за возрасни ученици со цел да се потврдат/проверат вештините стекнати од страна на едукаторите за време на курсот за комбинирано учење.
Coming soon
Skip to content